Algemene Voorwaarden Tec-Nederland

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod:
het schriftelijke Aanbod (waaronder tevens wordt begrepen een aanbod dat via digitale weg wordt gedaan) van TEC-Nederland met betrekking tot door haar te leveren Diensten.

Algemene Voorwaarden:
de onderhavige algemene voorwaarden van TEC-Nederland;

Audit Rapport:
Het door TEC-Nederland aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen advies met betrekking tot mogelijke energiebesparende oplossingen en bijbehorende prijzen van c.q. voor de door Realisatie Partners aangeboden oplossingen.

TEC-Nederland:
aan het Stationsplein 80;

Opdrachtgever:
de rechtspersoon die Diensten afneemt van TEC-Nederland dan wel met wie TEC-Nederland een Overeenkomst aangaat;

Diensten:
alle door TEC-Nederland uit hoofde van een Opdracht te leveren diensten, waaronder begrepen (doch niet uitsluitend) het geven van advies (inclusief het voorzien van Opdrachtgever van details) omtrent een voorgesteld Energieleveringscontract van één of meerdere potentiele Energieleveranciers uit de portfolio van TEC-Nederland en het geven advies omtrent energiebesparende mogelijkheden (welke energie besparende tips nader uitgewerkt zullen worden in het Bedrijfsenergierapport of het Audit Rapport) alsmede eventuele andere tussen Partijen overeengekomen diensten;

Nadere Opdracht:
de specifieke, nadere, opdracht die tussen TEC-Nederland en Opdrachtgever tot stand komt voor de levering van Diensten zoals omschreven in de Eerste Machtigingsbrief en/of de Tweede Machtigingsbrief. De Nadere Opdracht maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. Onder Nadere Opdracht wordt tevens verstaan elke wijziging daarvan of aanvulling daarop tot het verrichten van Diensten, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een Nadere Opdracht;

Partijen:
verwijzing naar TEC-Nederland en Opdrachtgever gezamenlijk;

Overeenkomst:
iedere (mantel-)overeenkomst (inclusief eventuele daaruit voortvloeiende Nadere Opdrachten) die tussen TEC-Nederland en de Opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop tot het leveren van Diensten door TEC-Nederland ten behoeve van de Opdrachtgever op basis van nadere Opdrachten;

Energieleverancier:
de energieleverancier die door Opdrachtgever wordt geselecteerd en akkoord wordt bevonden (op basis van het advies van TEC-Nederland) om een nieuw energieleveringscontract mee af te sluiten;

Eerste Machtigingsbrief:
de Nadere Opdracht die door Opdrachtgever aan TEC-Nederland wordt verstrekt waarvan de inhoud van de opdracht en de aan TEC-Nederland toekomende bevoegdheden zijn opgenomen in de betreffende brief, zoals nader omschreven in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden.

Tweede Machtigingsbrief:
de Nadere Opdracht die door Opdrachtgever aan TEC-Nederland wordt verstrekt waarvan de inhoud van de opdracht en de aan TEC-Nederland toekomende bevoegdheden zijn opgenomen in de betreffende brief, zoals nader omschreven in artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden.

Nieuwe Energieleveringscontract:
het contract dat Opdrachtgever rechtstreeks (of TEC-Nederland namens Opdrachtgever) aangaat met de energieleverancier in het kader van de Diensten;

Bedrijfsenergierapport:
het rapport dat door TEC-Nederland aan Opdrachtgever wordt verstrekt als onderdeel van de Diensten;

Intellectuele Eigendomsrechten:
alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt auteursrechten (ook toekomstige auteursrechten), portretrechten, geregistreerde en niet geregistreerde merkrechten, verleende en aangevraagde octrooien, domeinnamen, geregistreerde en niet geregistreerde modelrechten, databankrechten, naburige rechten (ook toekomstige naburige rechten), knowhow, rechten in ontwerpen en uitvindingen, rechten uit licenties, toestemmingen, voorrangsrechten, rechten met eenzelfde en soortgelijk effect of aard als de hiervoor genoemde rechten en overige rechten die voortvloeien uit de Resultaten van de Diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende Opdracht(-en) met TEC-Nederland, alsmede op alle (overige) rechtsverhoudingen tussen TEC-Nederland en Opdrachtgever en alle overige werkzaamheden die door TEC-Nederland worden verricht, ook als hiervoor geen (direct) loon of vergoeding wordt betaald door Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgopdrachten en -overeenkomsten tussen TEC-Nederland en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2   De onderstaande artikelen hebben betrekking op alle Diensten ook als TEC-Nederland deze laat uitvoeren door een derde partij en/of een Toeleverancier.

2.3   De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4   Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen.

2.5   Indien TEC-Nederland bij één of meer Opdrachten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Opdrachten tussen TEC-Nederland en de Opdrachtgever.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst en Nadere Opdracht(en)

3.1   De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand doordat Opdrachtgever het Aanbod van TEC-Nederland, dat via een digitale omgeving aan Opdrachtgever wordt verzonden, door Opdrachtgever via deze zelfde digitale omgeving wordt geaccepteerd.

3.2   In het aanbod van TEC-Nederland staan de door TEC-Nederland aangeboden Diensten opgenomen. Daarnaast kan TEC-Nederland een aanbod voor een Nadere Opdracht doen waarvoor zij aan Opdrachtgever een Eerste of Tweede Machtigingsbrief toestuurt.

3.3   De Nadere Opdracht komt tot stand indien en zodra de Eerste en/of Tweede Machtigingsbrief, ondertekend door Opdrachtgever, aan TEC-Nederland retour wordt gezonden en de ontvangst en acceptatie hiervan bij e-mail door TEC-Nederland aan Opdrachtgever is bevestigd.

3.4   Door middel van ondertekening van de Eerste Machtigingsbrief gaat Opdrachtgever (onverminderd het overige bepaalde in deze Eerste Machtigingsbrief) akkoord met de volgende (aanvullende) afspraken en bevoegdheden van TEC-Nederland:
a)   dat TEC-Nederland namens Opdrachtgever gemachtigd in het kader van de te leveren Diensten is om informatie te verkrijgen van de huidige energieleverancier(s) van Opdrachtgever over de huidige tarieven en het energieverbruik;
b)   dat TEC-Nederland is gemachtigd om in overleg te treden en/of afspraken te maken namens Opdrachtgever met door TEC-Nederland uitgekozen energieleverancier(s) uit de portfolio van TEC-Nederland.

3.5   Door middel van ondertekening van de Tweede Machtigingsbrief gaat Opdrachtgever (onverminderd het overige bepaalde in deze Eerste Machtigingsbrief) akkoord onder de volgende voorwaarden en met de navolgende aan TEC-Nederland toekomende bevoegdheden:
a)   TEC-Nederland zal niet over gaan tot het opzeggen c.q. beëindigen van het oude energieleveringscontract namens Opdrachtgever. Het opzeggen van het oude energieleringscontract blijft te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele (financiële) consequenties verbonden aan een eventuele voortijdige beëindiging van het oude energiecontract, welke te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever komen.
b)   dat TEC-Nederland is gemachtigd om namens Opdrachtgever het Nieuwe Energieleveringscontract aan te gaan met de Energieleverancier;
c)   TEC-Nederland zal Opdrachtgever assisteren bij de feitelijke overgang naar de Energie Leverancier in overeenstemming met de voorwaarden van het Nieuwe Energieleveringscontract;
d)   dat Opdrachtgever tijdig een ondertekend machtigingsformulier verstrekt voor het Nieuwe Energieleveringscontract (indien de Energieleverancier dit vereist);
e)   dat Opdrachtgever alle informatie verstrekt die de Energieleverancier nodig heeft ten behoeve van het Nieuwe Energieleveringscontract;
f)   dat Opdrachtgever garandeert dat hij geen ander energieleveringscontract aangaat gedurende de beoogde termijn in het Nieuwe Energieleveringscontract om welke reden dan ook, met inbegrip van een verandering in de huur of de bezetting;
g)   dat opdrachtgever in het algemeen alle medewerking verleent die nodig is en redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden in het kader van de te verlenen Diensten.

3.6   Naast de Nadere Opdrachten zoals omschreven in de Eerste Machtigingsbrief en Tweede Machtigingsbrief kunnen Partijen aanvullende Diensten overeenkomen, zoals advies over diverse energiebesparende oplossingen zoals onder meer LED en solar die worden aangeboden door derde partijen (hierna: “Realisatie Partners”). Indien Opdrachtgever van deze Diensten gebruik wenst te maken, zullen hiervoor in het kader van de Overeenkomst aparte afspraken worden gemaakt die kwalificeren als Nadere Opdracht. Vervolgens zal door TEC-Nederland een bezoek worden gebracht aan de locatie van Opdrachtgever om een beeld te kunnen vormen van de energievoorziening en informatie te verkrijgen omtrent het energieverbruik. We zullen vervolgens prijzen opvragen voor de verschillende energie mogelijkheden bij Realisatie Partners en de mogelijkheden in een rapport (Audit Rapport) waarin informatie omtrent de verschillende energiebesparende oplossingen en bijbehorende prijzen zijn opgenomen, waarbij het aan Opdrachtgever is om te besluiten of zij hiervan gebruik wil maken.

3.7   Een kennelijke vergissing of kennelijke fout in de Eerste of Tweede Machtigingsbrief binden TEC-Nederland niet.

3.8   Alle advertenties of uitingen die door TEC-Nederland zijn uitgegeven of gepubliceerd met de intentie om Opdrachtgever slechts een idee te geven van de Diensten en maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst.

3.9   De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en TEC-Nederland is een bemiddelingsovereenkomst. Opdrachtgever is ermee bekend dat tussen TEC-Nederland en energieleveranciers in haar portfolio (waaronder de potentiele Energieleverancier) tevens een bemiddelingsovereenkomst is / wordt gesloten in verband met de het sluiten van het Nieuwe Energieleveringscontract.

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

4.1   Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, zal TEC-Nederland overgaan tot levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst en/of Nadere Opdracht.

4.2   Op TEC-Nederland rust in het kader van de door haar te leveren Diensten slechts een inspanningsverbintenis. TEC-Nederland zal haar werkzaamheden in het kader van de te leveren Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren onder de voorwaarde dat TEC-Nederland juist wordt geïnformeerd door de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. TEC-Nederland staat in geen geval in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3   Indien een Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal TEC-Nederland steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties, zulks na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

4.4   De uitvoering van een Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de Overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4.5   Eventuele tussen Partijen overeengekomen termijnen gelden nimmer als fatale termijnen en gelden steeds als streefdata met een indicatief karakter. Er is slechts sprake van een fatale termijn indien zulks expliciet schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen.

4.6   De Overeenkomst wordt door TEC-Nederland uitgevoerd met inachtneming van de voor TEC-Nederland toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens haar volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor TEC-Nederland voortvloeien.

4.7   Opdrachtgever blijft te allen tijde volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van alle op haar op grond van de wet en toepasselijke regelgeving rustende verplichtingen, ook indien TEC-Nederland in het kader van de Diensten Opdrachtgever hierin behulpzaam zou zijn. Aan Opdrachtgever komt nimmer enige vordering op TEC-Nederland toe indien Opdrachtgever op enige wijze niet zou voldoen aan toepasselijke wet- en/of regelgeving en/of voor Opdrachtgever uit het oude energieleveranciers contract voortvloeiende verplichtingen en Opdrachtgever als gevolg hiervan schade zou lijden. Opdrachtgever vrijwaart TEC-Nederland voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met het niet voldoen door Opdrachtgever aan het in dit artikellid bepaalde.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

5.1   Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Opdracht door TEC-Nederland in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van de benodigde informatie, data, documentatie en/of overige zaken benodigd voor de correcte uitvoering van de Diensten. Om de uitvoering van de Opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan TEC-Nederland en verricht Opdrachtgever tijdig alle handelingen die TEC-Nederland nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.

5.2   Opdrachtgever zal voorts alle redelijke medewerking en ondersteuning verlenen zodat TEC-Nederland de Opdracht kan uitoefenen en de Diensten kan verlenen.

5.3   Opdrachtgever staat jegens TEC-Nederland in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan TEC-Nederland verstrekte benodigdheden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij alle essentiële informatie en benodigdheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig verstrekt.

5.4   Opdrachtgever is gehouden TEC-Nederland onverwijld te informeren omtrent (gewijzigde) feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.5   TEC-Nederland is gerechtigd om alle informatie, data en/of documentatie die Opdrachtgever aan haar verstrekt en/of TEC-Nederland op grond van de aan haar door Opdrachtgever verstrekte volmacht van derden (waaronder de oude energieleverancier) verkrijgt, te delen met de potentiele energieleveranciers.

5.6   Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde data, documentatie en/of overige zaken niet of niet tijdig aan TEC-Nederland zijn verstrekt, of andere noodzakelijke verplichtingen niet of niet tijdig zijn verricht, heeft TEC-Nederland het recht de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever deze verplichtingen alsnog is nagekomen dan wel heeft TEC-Nederland het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door TEC-Nederland te maken kosten voor rekening en risico komen van Opdrachtgever.

5.7   TEC-Nederland is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor door Opdrachtgever geleden schade, gemaakte kosten en/of verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dan wel uit welke andere hoofde dan ook (waaronder uitdrukkelijk tevens begrepen een vordering op grond van onrechtmatig handelen).

5.8   Opdrachtgever stemt ermee in om de door TEC-Nederland gemaakte kosten of verliezen te vergoeden die direct of indirect voortvloeien uit het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. Dit omvat elke Provisie die TEC-Nederland zou hebben ontvangen van de Energieleverancier indien Opdrachtgever haar verplichtingen (tijdig) was nagekomen. De hoogte van de Provisie zal variëren en afhangen van bepaalde factoren, waaronder de beoogde looptijd van het Nieuwe Energieleveringscontract, het energieverbruik, de tarieven en het aantal energiemeters en kan oplopen tot tien procent (10%) van de totale energiekosten van het Nieuwe Energieleveringscontract.

Artikel 6 Vergoeding

6.1   Opdrachtgever is voor de door TEC-Nederland op grond van de Overeenkomst te verrichten Diensten geen vergoeding verschuldigd aan TEC-Nederland.

6.2   Opdrachtgever verklaart er voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst mee bekend te zijn – en stemt ermee in - dat TEC-Nederland een provisie ontvangt (met terugwerkende kracht) van de Energieleverancier indien TEC-Nederland ervoor zorgt dat Opdrachtgever het Nieuwe Energieleveringscontract aangaat met de Energieleverancier via ofwel het Eerste Machtigingsformulier, ofwel het Tweede Machtigingsformulier (hierna: de “Provisie”).

6.3   Opdrachtgever is ermee bekend dat deze Provisie is opgenomen in het bedrag dat door Opdrachtgever moet worden betaald aan de Energieleverancier.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1   Alle Intellectuele Eigendomsrechten op, of voortvloeiend uit, of in verband met de Diensten berusten bij TEC-Nederland, met uitzondering van Intellectuele Eigendomsrechten in materiaal dat door Opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 8 Bescherming van persoonsgegevens

8.1   In het kader van een Overeenkomst worden door Opdrachtgever geen persoonsgegevens verstrekt aan TEC-Nederland, met uitzondering van de contactgegevens van werknemers van Opdrachtgever die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de Overeenkomst. Met “persoonsgegevens” worden in dit artikel bedoeld, persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van gegevens van natuurlijke personen (hierna gezamenlijk: de “Privacy Wetgeving”). Zowel Opdrachtgever, als TEC-Nederland worden voor de verwerking van deze persoonsgegevens aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de Privacy Wetgeving). In onze privacy verklaring (die raadpleegbaar is op https://www.energy-check.nl/) is opgenomen hoe TEC-Nederland om gaat met de verwerking van persoonsgegevens.

8.2   Opdrachtgever stemt ermee in dat de contactgegevens van het personeel dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van de Overeenkomst door TEC-Nederland worden gedeeld met de Energieleverancier.

8.3   Partijen zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van de verplichtingen die de Privacy Wetgeving oplegt aan een verwerkingsverantwoordelijke.

8.4   TEC-Nederland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van Privacy Wetgeving. Opdrachtgever vrijwaart TEC-Nederland voor aanspraken van derden voor door hen geleden schade in verband met de niet naleving door Opdrachtgever van de Privacy Wetgeving. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die TEC-Nederland in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan TEC-Nederland worden opgelegd ten gevolge van het handelen van Opdrachtgever.

8.5   Opdrachtgever is ermee bekend dat TEC-Nederland geluidsopnames maakt voor trainingsdoeleinden en [confirmation?] van alle telefoongesprekken met (medewerkers van) Opdrachtgever. Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat (de inhoud van) deze telefoongesprekken wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden en voor ??

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1   Indien TEC-Nederland jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a.   TEC-Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat TEC-Nederland is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens, data of documentatie;
b.   TEC-Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat TEC-Nederland instructies van Opdrachtgever heeft opgevolgd;
c.   TEC-Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade, die oorzaak heeft in gedragingen en/of handelingen van Opdrachtgever;
d.   TEC-Nederland is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen (al dan niet samenhangende of voortvloeiende uit niet tot stand gekomen energiecontracten met nieuwe Energieleveranciers) verlies of beschadiging van goodwill en/of schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie (bijvoorbeeld in verband met problemen bij de overgang naar de nieuwe Energieleverancier);
e.   TEC-Nederland is nimmer aansprakelijk voor gebruiksderving of beschadiging van software, gegevens of informatie van Opdrachtgever;
f.   TEC-Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van Opdrachtgever;
g.   De aansprakelijkheid van TEC-Nederland tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de Provisie.

9.2   Opdrachtgever vrijwaart TEC-Nederland voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een Overeenkomst respectievelijk voortvloeiend uit de uitvoering van een Overeenkomst of Opdracht.

9.3   Alle ondergeschikten van TEC-Nederland kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als TEC-Nederland beroepen op de bovenstaande bepalingen.

9.4   Schade waarvoor TEC-Nederland aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan TEC-Nederland gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

9.5   Onverminderd het bepaalde in artikel 9.4 vervalt een aansprakelijkheidsvordering jegens TEC-Nederland vervalt binnen 6 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade-toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

9.6   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TEC-Nederland.

9.7   Het bepaalde in dit artikel geldt ook onverkort na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 10 Duur Opdracht en Overeenkomst

10.1   Een Overeenkomst (waaronder een eventuele Nadere Opdracht) eindigt van rechtswege na volbrenging van de overeengekomen Diensten. Dit betekent dat:
10.1.1   indien Opdrachtgever (enkel) een Eerste Machtigingsformulier heeft ondertekend ten behoeve van een Nadere Opdracht, de Overeenkomst (uiterlijk) eindigt na volbrenging van de daarin overeengekomen Diensten zoals uiteengezet in het Bedrijfsenergierapport;
10.1.2   indien de Opdrachtgever een Tweede Machtigingsbrief heeft ondertekend ten behoeve van een Nadere Opdracht, dan eindigt de Overeenkomst op het moment dat het Nieuwe Energieleveringscontract eindigt.

10.2  Onverminderd de overige aan Partijen toekomende rechten, is ieder der Partijeng gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke aan de andere Partij indien 
a.   indien de andere partij enige op haar krachtens de gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op deze partij rustende verplichting(en) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert. Een partij verkeert in verzuim indien zij nalaat om de tekortkoming te verhelpen binnen veertien (14) dagen nadat de andere partij haar hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld
b.   indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;
c.   indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de andere partij, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;
d.   indien de andere partij haar crediteuren een akkoord aanbiedt;
e.   indien de onderneming van de andere partij staakt of dreigt te staken;
f.   indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, ook indien deze omstandigheden als overmacht (artikel 16) kwalificeren.

10.3  Beëindiging van deze Overeenkomst, laat onverlet alle rechten en verplichtingen van Partijen tot aan het moment van beëindiging van deze Overeenkomst waaronder (doch niet beperkt tot) het recht op schadevergoeding.

10.4  De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die (mede) bedoeld zijn om hun werking te hebben na het einde van deze Overeenkomst, blijven na beëindiging van de Overeenkomst onverkort van kracht.

Artikel 11 Overmacht

11.1   Als TEC-Nederland door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als TEC-Nederland als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.2   Onder overmacht van TEC-Nederland wordt verstaan elke van de wil van TEC-Nederland onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van TEC-Nederland kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1   Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan Partijen weten of redelijkerwijze kunnen vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is.

12.2   Partijen zullen zowel tijdens als tot 5 jaar na de looptijd van de Overeenkomst alle gegevens die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van elkaar hebben ontvangen, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de genoemde Overeenkomst. Partijen zullen de verplichtingen uit dit artikel opleggen tevens aan hun werknemers en derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekken.

12.3   Het eerste en tweede lid van dit artikel is niet van toepassing voor zover openbaarmaking binnen de onderneming van TEC-Nederland of openbaar making van informatie noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of ter voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

Artikel 13 Algemeen

13.1   Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

13.2   TEC-Nederland is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

13.3   TEC-Nederland heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van Opdrachtgever in acht dient te nemen. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten en Opdrachten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

13.4   Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

13.5   De personen, die de Overeenkomst ondertekenen, verklaren door het plaatsen van hun handtekening, dat zij bevoegd zijn de Overeenkomst aan te gaan namens de respectievelijke rechtspersonen, waarvoor zij tekenen en dat alle noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld, waaronder de vervulling van eventuele voorwaarden voor goedkeuring door de bevoegde bestuursorganen, advisering door eventuele ondernemingsraden en commissies van dergelijke organen en eventuele bijzondere goedkeuringsrechten.

13.6   Kennisgevingen, wijzigingen en aanvullingen die partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, dienen schriftelijk, plaats te vinden en dienen door Partijen zelf te worden overhandigd dan wel via de aangetekende post te worden verstuurd naar het hoofdkantoor van de andere partij (in geval van een onderneming) of naar de hoofdvestiging (in elk ander geval).

13.7   Kennisgevingen, wijzigingen en aanvullingen worden geacht te zijn ontvangen:
a.   indien afgeleverd met de hand aan de andere partij, wanneer het ontvangstbewijs door de andere partij is ondertekend of op het moment dat kennisgeving, wijziging of aanvulling op het juiste adres is achtergelaten; en
b.   indien bezorgd via aangetekende post (of andere bezorgservice), om 09:00 uur op de tweede werkdag nadat de post is verzonden of op het tijdstip dat door de bezorgdienst is geregistreerd.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TEC-Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.2   Geschillen die in verband met een Overeenkomst ontstaan, (geschillen over het bestaan en de geldigheid van een Overeenkomst daaronder begrepen), zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Holland , tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TEC-Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

TEC-Nederland BV, Kvk 70975183, Copyright © 2018 TEC-Nederland BV
TEC-Nederland BV, Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem, Nederland